EN | MN

Ангиллал

Xаяглагддаг гар мэдээлэгч

Гал гарсан үед гар мэдээлэгчийг ашигласнаар нийтэд анхааруулан галын дохиолол ажиллана.
ASD, ADW мөн securiline extended- системүүдтэй нэгдэж ажиллана.